Logo
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
  1. Úvod
  2. Obchod a podmienky
  3. Obchodné podmienky
Obchodné podmienky
Článok I 
Všeobecné obchodné podmienky
Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi MARCOMAXX s.r.o. , 526, 97214, Tužina
, (dalej len "Predávajúci") a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru ponúkaného na www.modamaxx.sk predávajúcim podla Všeobecných obchodných podmienok (dalej len "Kupujúci"), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.
Článok II
Cena a platobné podmienky

1) Kupujúci je povinný za tovar, ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, riadne a včas zaplatiť.
2) Kúpnu cenu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke.
Prehľad možných spôsobov úhrad tovaru a ich ceny: 
- Na dobierku 
- Prevodom na účet 
- Na faktúru, po dohode
- V hotovosti pri preberaní tovaru
3) Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s tovarom, slúži zároveň i ako daňový doklad, plus dodací list.
Článok III
Dodacia lehota a doprava tovaru 

1) Tovar bude Kupujúcemu dodaný v lehote podľa dohody.
2) Doprava tovaru bude realizovaná našimi prepravcami a spolocnosťami vykonávajúcu prepravu tovaru, alebo Kupujúcim.
3) V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutocnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania, prípadne ponúkne iný výrobok, porovnatelný s pôvodným (zámena tovaru). V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadat súhlas Kupujúceho.
4) Dodacie podmienky a prechod nebezpečenstva škody na Tovare pre akýkoľvek tovar dodaný Predávajúcim na základe objednávok kupujúceho, sú stanovené v jednotlivých objednávkach. Pri dodaní tovaru našim dopravcom nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho v mieste odovzdania tovaru uvedeného na dodacom liste. Ak miesto odovzdania Tovaru nie je v dodacom liste určené, prechádza nebezpečenstvo škody na Tovare na kupujúceho momentom prevzatia Tovaru
Článok IV
Podmienky dodania tovaru 

1) Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu až po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak.
2) Dodanie tovaru je realizované viacerými spôsobmi, využívame na to kuriérske spoločnosti pôsobiace na našom trhu, ktoré vám tovar dovezú do 24 hodín.
3) Osobný odber tovaru.
Článok V
Záruka a reklamácie
1) Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podla všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v dodacom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak nie je v dodacom liste uvedené inak, je zárucná doba pri všetkých tovaroch 12 mesiacov. Zárucná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.
2) Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätie v rozvodnej sieti.
3) Kupujúci môže uplatnit reklamáciu:
a) osobne u Predávajúceho.
4) Kupujúcemu zaniká právo na reklamáciu v prípade, že:
a) nepredloží doklady o zaplatení, dodací alebo záručný list, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru, 
b) nedoručením reklamačného dokumentu popisujúceho závady, 
c) uplynutím záručnej doby tovaru, 
d) mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, 
e) používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkostou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu, 
f) neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, 
g) poškodením tovaru nadmerným zatažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR, 
h) poškodením tovaru neodvrátitelnými alebo nepredvídatelnými udalostami, 
i) poškodením tovaru náhodnou skazou a náhodným zhoršením, 
j) poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohnom, statickou ci atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, 
k)zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby, alebo neodbornou manipuláciou.
5) Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončit reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
a) odovzdaním opraveného tovaru, 
b) výmenou tovaru, 
c) vrátením kúpnej ceny tovaru, 
d) odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.
6) V prípade oprávnenej reklamácie, keď Kupujúci uplatňuje reklamáciu priamo u Predávajúceho, dopraví Predávajúci opravený tovar Kupujúcemu na vlastné náklady.
7) K reklamovanému tovaru Kupujúci priloží čitatelný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru - faktúru a podrobný popis vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. 

Clánok VI
Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy 

7.1. V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon c. 108/2000 Z. z.) má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.
7.2. Kupujúci je povinný tovar vrátiť osobne Predávajúcemu. 
V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byt tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale.
7.3. Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 15 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to bud odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na účet Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.
7.4. Pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
• predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátit
7.5. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.
Článok VII
Rozhodné právo
1. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne Zmluvou alebo týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami neupravené sa riadia slovenským vnútroštátnymi právnymi predpismi. Dohovor OSN o medzinárodnej kúpe tovaru (CISG) sa nepoužije.
2. Všetky spory vzniknuté zo Zmluvy alebo v súvislosti s nou sa budú riešit s konecnou platnostou Rozhodcovským súdom.
Článok VIII 
Ochrana osobných údajov
1) Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona c. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a ktoré sú potrebné pri cinnosti predávajúceho a spracovával ich vo svojom informacnom systéme. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeluje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
Článok IX 
Záverečné ustanovenia 

1) Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke Predávajúceho.
2) Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.
3) Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar vcítane prípadných expedicných a dopravných nákladov, Všeobecné obchodné podmienky a Reklamacný poriadok Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.
4) Predávajúci sa zaväzuje kúpnu zmluvu archivovať v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Takto archivovaná zmluva nie je dostupná Kupujúcemu.
5) Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je možné uzavriet v slovenskom jazyku.
6) Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.