Logo
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
  1. Úvod
  2. Obchod a podmienky
  3. Odstúpenie od zmluvy
Odstúpenie od zmluvy

 

 

Formular_na_odstupenie_zmluvy

Odstúpenie od zmluvy Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ

1. Podľa (§7 zákona 102/2014 Z.z.) o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov je spotrebiteľ oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, spotrebiteľa a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do sídla predávajúceho na náklady a zodpovednosť spotrebiteľa. Náklady na vrátenie produktu znáša spotrebiteľ.

2. Právo odstúpiť od zmluvy má spotrebiteľ aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch výdajného miesta predávajúceho.

3. Tovar je spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí spotrebiteľ odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom. Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť.

4. Tovar je spotrebiteľ povinný vrátiť, čistý, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci môže vrátenú cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 14 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy kupujúcim.

5. Predávajúci nie je povinný prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.

6. V prípade tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, tovaru ako zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru, ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, pri poskytovaní elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, pri predaji tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, pri predaji tovaru alebo poskytnutí služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, pri poskytnutí služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, pri vykonaní naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal, spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy. (§ 7, odsek 6, zákon č. 102/2014 .Z.z.)

7. Ak sa rozhodne spotrebiteľ pre odstúpenie v lehote do 14 dní, odporúčame pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

8. Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa §7, zákona 102/2014 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i poskytnuté darčeky s ním súvisiace.

9. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslanýna ním uvedený účet, a to najneskôr do 14 dní odo dňa keď odstúpenie od zmluvy nadobudlo účinnosť. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

10. Dôsledky odstúpenia od zmluvy Po odstúpení od zmluvy spoločnosť MARCO - MAXX s.r.o. vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré boli uhradené spotrebiteľom v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k spotrebiteľovi. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď predávajúcemu, spoločnosti MARCO - MAXX s.r.o. , bude doručené oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy a s ním doručený tovar, alebo predložený doklad preukazujúci zaslanie tovaru spoločnosti, prípadne tovar bude priamo odovzdaný na niektorej z prevádzok spoločnosti MARCO - MAXX s.r.o.  Ich úhrada bude uskutočnená prevodom na účet, prípadne iným spôsobom ak si to spotrebiteľ výslovne žiada a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar spotrebiteľ odošle spoločnosti pred uplynutím 14-dňovej lehoty práva na odstúpenie od zmluvy. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. (§10, odsek 3, zákon 102/2014 Z.z.) Zodpovednosť spotrebiteľa za škodu vzniknutú na vrátenom tovare: Spotrebiteľ zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru (§10, odsek 4, zákon 102/2014 Z.z.). Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ 1. V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady. 2. Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením občianskeho preukazu kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa Článku II. (v zmysle zákona 122/2013 Z.z., o ochrane osobných údajov). Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:  a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy  b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť  c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo produktu určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť  d) tovar je mechanicky poškodený  e) knihy majú známky používania (čítania, kopírovania)  f) počítačový softvér, audiovizuálne nosiče, audionosiče, videonosiče, počítačové a konzolové hry a pod. ak tovar nie je v pôvodnom, originálnom, neporušenom balení (tovar bol rozbalený)  g) tovar nie je kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď., ak bol k nemu dodaný)  h) tovar bol objednaný špeciálne na objednávku (najmä zahraničná literatúra)  i) keď to povaha výrobku neumožňuje (download)V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený kupujúcemu na jeho náklady.

Ak nebudete s objednaným tovarom spokojní, môžete ho bez udania dôvodu vrátiť do 14 kalendárnych dní od prebratia zásielky. V prípade ak zákazník chce odstúpiť od zmluvy je nutné vyplniť formulár na odstúpenie od zmluvy a poslať poštou na adresu MARCO - MAXX s.r.o. , 526, 97214 Tužina Slovensko alebo poslať e-mailom na adresu info@modamaxx.sk . Formulár si môžete stiahnuť na tejto stránke. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru. Peniaze budú vrátené na Vami požadovaný bankový účet prevodom do 14 dní od doručenia vráteného tovaru. Vrátený tovar musí byť odoslaný doporučene na adresu predajcu. V prípade, ak zákazník vráti tovar poškodený, neúplný, alebo čiastočne spotrebovaný, máme právo si takto vzniknutú škodu uhradiť zo sumy, ktorú Vám vrátime za objednaný tovar. Tovar nemožno vrátiť na dobierku, akýkoľvek takto vrátený tovar nemôžeme akceptovať. Pri splnení týchto podmienok bude kupujúcemu vrátená finančná čiastka za vrátený tovar. Pri nesplnení niektorých z vyššie uvedených podmienok nebudeme schopní akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielateľa späť.